Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

PROW logos

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Operacja pn. „Rozwój działalności gospodarczej Iwona Hankus Indywidualna Praktyka Lekarska poprzez doposażenie gabinetu w nowoczesny sprzęt ginekologiczny”.

Poddziałanie pn. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie rozwijania działalności gospodarczej.

Cel operacji: „Celem operacji jest rozwój działalności poprzez zakup nowoczesnego sprzętu ginekologicznego umożliwiającego rozszerzenie zakresu usług świadczonych poprzez firmę usług oraz wzrost zatrudnienia poprzez utworzenie 2 etatów do czasu złożenia wniosku o płatność końcową.”